سس هزار جزیره


-----
250 عدد
6 ماه
------ 20 گرم
انرژی 60.04 کیلو کالری
قند 1.42 گرم
چربی 5.45 گرم
نمک 0.3 گرم
اسیدهای چرب ترانس 0 گرم
کم متوسط زیاد